खाद सामाग्री खरिद तथा आपूर्तिको लागि कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा ।