व्यक्तिगत घटनाहरु जस्तै जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेद जस्ता घटनाहरु घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयहरुमा गई दर्ता गराई कानुन आधारित प्रमाण पत्र प्राप्त गरौं । जागरुक,सबल र असल नागरिकको परिचय दिऊ ।