बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना मिति २०७६/१२/२३ गते आइतबार